Happy birthday, Dorothy Day (Nov. 8, 1897- Nov. 29, 1980)

Dorothy Day, 1973

Photo by the amazing Bob Fitch.